شنبه, 5 خرداد 1397 السبت, مي 26, 2018           فارسی English
فرم نظام مشاركت
فرم پيشنهاد نظام مشاركت


نظام مشاركت

 

تاريخچه تشكيل نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري

 

در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي اداري كشور در زمينه نظام مشاركت پذيرش و بررسي

 

پيشنهادهاي كاركنان و مصوبه شوراي عالي پيشرفت نظام مشاركت كيفيت و بهره‌وري (شوراي

 

معاونين) وزارت نفت،فعاليت اين نظام در تاريخ 16/11/1378 در وزارت نفت آغاز گرديد و در آبان

 

ماه 1379پس از تصويب شوراي معاونين وزارت نفت ، توسط دبير محترم جهت اجرا به كليه

 

شركت‌هاي مختلف ابلاغ گرديد. 

 

با آغاز به كار نظام مشاركت ،كيفيت و بهره وري از تاريخ1/3/1380 در شركت بهره برداري نفت و گاز

 

كارون ،دبيرخانه نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري فعاليت خود را در زمينه پذيرش پيشنهادهاي كاركنان

 

شروع نمود. 

معرفي اعضاي كميته:

 

 

هم اكنون در شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون سه شورا رسماً فعاليت دارند:

 

الف) شوراي همياري و مشاركت كاركنان. 

 

ب) شوراي فرعي نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري. 

 

ج) شواري پيشرفت نظام مشاركت كاركنان

 

شوراي همياري و مشاركت كاركنان (شوراي الف)

 

بررسي پيشنهاد‌هاي فني،‌ عملياتي را بعهده دارد كه معمولاً هفته‌اي يك جلسه دو ساعته و

 

ماهانه چهار جلسه و طي سه ماه دوازده جلسه تشكيل مي‌دهد. 

 

در اين شورا كليه پيشنهادات پس از تائيد ارزياب يا ارزيابان مورد بررسي و در صورت موافقت با

 

اجراي آنها، مورد تأييد قرار مي‌گيرد و جهت تصميم‌گيري نهايي و تصويب اجرا به شوراي پيشرفت

 

نظام مشاركت كاركنان ارجاع مي‌شود.

 

اعضاي شوراي الف:

 

 

 1 - عبدالعلي رادفرد             رييس  نگهداري و تعميرات

 2- كيومرث كشوادي            رييس بهره‌برداري

 3- علي اصغر رحماني         مهندس ارشد مهندسي بهره برداري

 4- وحيد زارع                      ريس خدمات مهندسي تعميرات

 5- غلامحسين ميرزاوند        سرپرست پروژه مهندسي بهره برداري
 6- سيد محسن نقوي‌پور      رييس گاز و گاز مايع

 7- عبدالحسن خاكسار        رييس تاسيسات تقويت فشار گاز  
8- فريدون ديده ور                رييس خدمات چاهها

 9- فايض سليماني           رييس عمليات ايمني و آتش‌نشاني

 

 

 

شوراي فرعي نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري (شوراي ب):

 

به منظور بررسي پيشنهادات غير فني، شامل پيشنهادات خدماتي، اداري مالي و اين شورا به

 

پيشنهاد دبير اجرايي نظام مشاركت كيفيت و بهره‌وري و تصويب مدير عامل در سال 1383، فعاليت

 

خود را آغاز نمود. 

 

اعضاي شوراي (ب)

 

 

1- -كيومرث پورابوالقاسمي‌                مدير منابع انساني 
2-فرهاد فروتن                              رئیس سیستم ها و بهره وری     
3- مجيد سعداوري                         رييس ترابري

4- حامد سوركيان نژاد                     رييس تامين تخصيص
5-سيامك نريميسا                         ريمدیر خدمات

6- مسعود ميسايي                       متصدي روابط اجتماعي و تبليغات

7- غلامحسين رضايي                     رييس خدمت مهندسي و بهسازي اماكن

 8-عبدالجليل نيله چي                   رئيس تامين و تخصيص نيروي انساني
9-اكبر فرهادي سرتنگي    

        

 

شوراي پيشرفت نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري

 

اين شورا كه از تركيب مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و اعضاي شوراي همياري و مشاركت

 

كاركنان تشكيل شده است و تصويب پيشنهادات تاييد شده را بعهده دارد. 

 

تمامي پيشنهادهاي تأييد شده در جلسات شوراهاي الف و ب در اين شورا مطرح و پس از بحث و

 

تبادل نظر، به تصويب و يا عدم تصويب خواهد رسيد.

 

اعضاي شوراي پيشرفت نظام مشاركت، كيفيت و بهره‌وري:

 

1- محسن دهانزاده           مدير عامل و رئيس جلسات شوراء

 2- فرهاد فروتن                 رئيس سيستم ها و بهره وري

3- عبدالعلي رادفرد            رييس نگهداري و تعميرات
4- كيومرث كشوادي           رييس بهره‌برداري  
 5- منوچهر حيدير نيا          رييس مهندسي وساختمان
6- سيد محسن نقوي‌پور     رييس گاز و گاز مايع

7- عبدالحسن خاكسار       سرپرست تأسيسات تقويت فشار گاز

 8- فايض سليماني             رييس عمليات ايمني، آتش‌نشاني  

9 - غلامعباس شهرياري    رييس روابط عمومي

 10- كيومرث پورابوالقاسمي    مدير منابع انساني
11-سيامك نريميسا            مديرخدمات


تعداد پيشنهادات دريافتي

 

از تاريخ 1/3/1380 لغايت 29/12/86پيشنهادات دريافتي در دبيرخانه نظام

مشاركت، كيفيت و بهره‌وري به تعداد6550مي‌باشد. 

 

 

پيشنهادات ارايه شده طي شش سال اخير

 

 

 

پيشنهادات سال 1380

 

پيشنهادات دريافت شده                                                                          650

 

پيشنهادات تصويب شده                                        36

 

پيشنهادات رد شده                                              352 

 

پيشنهادات در دست اقدام                                     259

 

پيشنهادات فردي                                                 575

 

پيشنهادات گروهي                                              75

 

تعداد پيشنهاد دهندگان                                        175

 

جلسه شوراي همياري و مشاركت كاركنان               2

 

پيشنهادات سال 1381

 

پيشنهادات دريافت شده                                      623

 

پيشنهادات تصويب شده                                      52

 

پيشنهادات رد شده                                            270

 

پيشنهادات در دست اقدام                                   270

 

 

پيشنهادات فردي                                                571

 

پيشنهادات گروهي                                             52

 

پيشنهادات اجرا شده                                          16

 

تعداد پيشنهاد دهندگان                                       238

 

جلسه شوراي همكاري و مشاركت كاركنان             13

 

 

 

 

پيشنهادات سال 1382

 

پيشنهادات دريافت شده                                      865

 

پيشنهادات تصويب شده                                      60

 

پيشنهادات رد شده                                            808

 

پيشنهادات در دست اقدام                                   286  

 

پيشنهادات فردي                                               611

 

پيشنهادات گروهي                                            254

 

پيشنهادات اجرا شده                                         19

 

تعداد پيشنهاد دهندگان                                     410

 

جلسات شوراي همياري و مشاركت كاركنان         34

 

پيشنهادات داراي سود و صرفه اقتصادي             000/000/934/8

 

پاداش پرداخت شده                                       000/719/1

 

جلسات شوراي پيشرفت شوراي نظام مشاركت كاركنان    9

 

 

پيشنهادات سال 1383

 

پيشنهادات دريافت شده                                 1250

 

پيشنهادات تصويب شده                                 80

 

پيشنهادات رد شده                                       140

 

پيشنهادات در دست اقدام                              1030

 

پيشنهادات فردي                                          710

 

پيشنهادات گروهي                                       540

 

پيشتهادات اجرا شده                                    25

 

تعداد پيشنهاد دهندگان                                 1250

 

جلسات شوراي همياري و مشاركت كاركنان      41

 

جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت كاركنان 9

 

پيشنهادات داراي سود و صرفه اقتصادي            000/000/255/20

 

پاداش پرداخت شده                                     000/725/28

 

پيشنهادات سال  1384

 

 

پيشنهادات دريافت شده                                   1250

 

پيشنهادات تصويب شده                                     80

           

پيشنهادات ردشده                                             46

 

پيشنهادات دردست اقدام                                   1030

 

پيشنهادات گروهي                                             540

 

پيشنهادات فردي                                                710

 

پيشنهادات اجراشده                                             22

 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                          41

 

جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                    9

 

 

پيشنهادات سال 1385

 

 

پيشنهادات دريافت شده                                   1010

 

پيشنهادات تصويب شده                                     115

           

پيشنهادات ردشده                                             -

 

پيشنهادات دردست اقدام                                   540

 

پيشنهادات گروهي                                             596

 

پيشنهادات فردي                                                414

 

پيشنهادات اجراشده                                             -

 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                          74

 

جلسات شوراي پيشرفت                                       3

 

تعداد پيشنهاددهندگان                                                                                 

  

           پرداخت پاداش                                                      000/210/52

 

 

 

پيشنهادات سال 1386

 

 

پيشنهادات دريافت شده                                   1584

 

پيشنهادات تاييد شده                                         105

           

پيشنهادات ردشده                                             121

 

پيشنهادات دردست اقدام                                   540

 

پيشنهادات گروهي                                             1044

 

پيشنهادات فردي                                                540

 

پيشنهادات مطرح شده در جلسات شورا              580

 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                      91

 

تعداد پيشنهاددهندگان                                          1225

جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                   3

پرداخت پاداش                                                      300/399/51

 

پيشنهادات سال 1387

پيشنهادات دريافت شده                                      750

 

پيشنهادات تاييد شده                                         171

 

پيشنهادات تصويب شده                                      140

           

پيشنهادات ردشده                                               -

 

پيشنهادات دردست اقدام                                   230

 

پيشنهادات گروهي                                             460

 

پيشنهادات فردي                                                290

 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                      96

 

جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                   3

پرداخت پاداش                                                      000ر000ر140 ريال

 

 

          سود و صرفه اقتصادي ناشي                                000ر000ر000ر70 ريال 

          از ارائه يا اجراي پيشنهادات

پيشنهادات سال 1388

پيشنهادات دريافت شده                                      1050

 

پيشنهادات تاييد شده                                         221

 

پيشنهادات تصويب شده                                      45

           

پيشنهادات ردشده                                               445

 

پيشنهادات گروهي                                             802

 

پيشنهادات فردي                                                248

 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                      104

 

جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  2

پرداخت پاداش                                    000ر000ر120 ريال

 

 

          سود و صرفه اقتصادي ناشي                                000ر003ر206ر1 ريال 

          از ارائه يا اجراي پيشنهادات

پيشنهادات سال 1389

پيشنهادات دريافت شده                                      620
 

پيشنهادات تاييد شده                                         221

 

پيشنهادات تصويب شده                        41           

پيشنهادات ردشده                                               465

 

پيشنهادات گروهي                                             421
 

پيشنهادات فردي                                                199
 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                      104

 
جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  2

پرداخت پاداش                                       000ر000ر132 ريال

 

 

          سود و صرفه اقتصادي ناشي                                000ر000ر000ر970 ريال 

          از ارائه يا اجراي پيشنهادات

       
برگزاري جلسات آزاد انديشي
         در تاسيسات و واحدهاي صنعتي                               42         جلسه

پيشنهادات سال 1390

پيشنهادات دريافت شده                                        294
 

پيشنهادات تاييد شده                                           4

 پيشنهادات تصويب شده                                
  
به دليل غير فعال شدن نظام پيشنهادات هيچ‌گونه جلسه‌اي برگزار نگرديده است.

پيشنهادات ردشده                                               33

 

پيشنهادات در دست اقدام                                     275
 

پيشنهادات گروهي                                               215
 

پيشنهادات فردي                                                  79
 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                         15

 
جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  -

پرداخت پاداش                                                     -

 

 

          سود و صرفه اقتصادي ناشياز ارائه يا اجراي پيشنهادات                     
به دليل غير فعال شدن نظام پيشنهادات هيچ‌گونه جلسه‌اي برگزار نگرديده است.

 

پيشنهادات سال 92-1391

پيشنهادات دريافت شده                                        47
 

پيشنهادات تاييد شده                                           -

  پيشنهادات تصويب شده                                  
به دليل غير فعال شدن نظام پيشنهادات هيچ‌گونه جلسه‌اي برگزار نگرديده است.

پيشنهادات ردشده                                               -

 

پيشنهادات در دست اقدام                                     47
 

پيشنهادات گروهي                                               42
 

پيشنهادات فردي                                                  5
 

جلسات شوراي همياري ومشاركت                         -

 
جلسات شوراي پيشرفت نظام مشاركت                  -

پرداخت پاداش                                                     -

   

          سود و صرفه اقتصادي ناشياز ارائه يا اجراي

گزارش عملكرد نظام پيشنهادها در سال 1393

 

پیشنهادهاي دريافت شده                                                    722  پيشنهاد

پيشنهادهاي فني                                                          466  پيشنهاد

پيشنهادهاي غيرفني                                                     256  پيشنهاد

پيشنهادهاي فردي                                                       220  پيشنهاد

پيشنهادهاي گروهي                                                    502  پيشنهاد

جلسات فني                                                                32 جلسه

جلسات غيرفني                                                           23 جلسه

جلسه پيشرفت                                                             1 جلسه

 دوره‌هاي آموزشي برگزار شده نظام پيشنهادها در واحدهاي عملياتي    29 دوره

 نفرات شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي نظام پيشنهادها 603 نفر و 1206 نفر/ ساعت آموزش ديده‌اند

گزارش عملكرد نظام پيشنهادها در سه ماه اول سال 1394

پيشنهادهاي دريافت شده                                                                         169 پيشنهاد

پيشنهادهاي فني                                                           127  پيشنهاد

پيشنهادهاي غيرفني                                                      42  پيشنهاد

  پيشنهادهاي فردي                                                       58 پيشنهاد

پيشنهادهاي گروهي                                                      111 پيشنهاد

جلسات فني                                                                  3  جلسه

جلسات غيرفني                                                             4 جلسه

  جلسه پيشرفت                                                             -  جلسه

دوره‌هاي آموزشي برگزار شده نظام پيشنهادها در واحدهاي عملياتي 7   دوره

نفرات شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي نظام پيشنهادها107 نفر و 214 نفر/ ساعت آموزش ديده‌اند.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت بهره برداری نفت و گاز کارون می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8