شنبه, 5 خرداد 1397 السبت, مي 26, 2018           فارسی English
شرح

 

يته پژوهشي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با هدف ارتقاء سطح انگيزش، رضايتمندي شغلي و بهبود فرآيندهاي كاري كاركنان از نيمه دوم سال 1380 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز نموده است.  ديدگاه كلان اين كميته بررسي مشكلات نيروي انساني به شيوه هاي علمي و ارائه راه كارهاي كاربردي و مناسب جهت حل مسائل در درون سازمان بعنوان بهبود مستمر در محيط كار مي باشد.

اين كميته در اولين اقدام خود به بررسي وضعيت رضايتمندي شغلي كاركنان بخش مديريت عمليات و امور فني پرداخته كه يافته هاي بدست آمده را به عنوان راهكارهاي كاربردي در جهت ارتقاء سطح بهبود در محيط كار پيشنهاد داده است. از ديگر اقدامات اين كميته مي توان به رسيدگي مستقيم مسائل مبتلابه كاركنان زحمتكش در مديريت عمليات از طريق حضور در تأسيسات صنعتي و انجام مصاحبه هاي رو در رو با اين عزيزان اشاره نمود. 

فهرست پژوهش هاي انجام شده و تحت اقدام شركت بهره برداري نفت و گاز كارون سالهاي 1391 و 1392/ حوزه منابع انساني

 

 

رديف

عنوان پژوهش

مقطع

پژوهشگر

وضعيت

انجام شده

در دست اقدام

1

رابطه عدالت سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي خستگي هيجاني در ميان كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز كارون.

كارشناسي ارشد

محسن جعفريان فرد

ü

 

2

طراحي و آزمون الگويي از برخي پيشايندهاي التزام روان شناختي در كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

محبوبه مهدي بيگي سروستاني

ü

 

3

بررسي برخي از پيشايندها و پيامدهاي فضيلت سازماني در كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

الهام بهزادي

ü

 

4

بررسي عوامل مؤثر بر پياده سازي و اجراي مدل مهندسي مجدد فرآيندهاي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

امين اميري

ü

 

5

طراحي و آزمودن الگويي از برخي پيشايندها و پيامدهاي خلاقيت هاي سازماني در كاركنان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب- اهواز

كارشناسي ارشد

نوشين مشايخي

ü

 

6

طراحي و آزمودن الگويي از برخي پيشايندها و پيامدهاي رهبري اخلاقي در كاركنان شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

آزيتا ظهيري

ü

 

7

بررسي تأثير مشاركت بر تعهد سازماني كاركنان شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

محمد نسيمي مسك

ü

 

8

اثر ويژگيهاي شخصيتي سرپرست بر رفتارهاي ايمني زيردستان با ميانجيگري جو ايمني سازماني و انگيزه ايمني در كاركنان شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

فروغ نيكبخت

ü

 

9

شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر مسئوليت اجتماعي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

محمدرضا آبيار

 

ü

10

رضايت شغلي كاركنان شركت ملي نفت ايران

-

-

ü

 

 

 فهرست پژوهش هاي انجام شده و تحت اقدام شركت بهره برداري نفت و گاز كارون سالهاي 1391 و 1392/ حوزه فني

رديف

عنوان پژوهش

مقطع

پژوهشگر

وضعيت

انجام شده

در دست اقدام

1

جداسازي و شناسايي باكتريهاي تجزيه‌كننده هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه‌اي (PAH) و بررسي ميزان تأثير اين جدايه‌ها در جهت پاكسازي خاكهاي آلوده به نفت شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

تهمينه سعادتي

ü

 

2

بررسي علل خوردگي لوله‌هاي فولادي (ASTM A106 GRB) كوره‌هاي پيشگرم نفت خام در كارخانجات نمكزدايي

كارشناسي ارشد

ارسلان عباسي

ü

 

3

بررسي امكان استفاده از آب تفكيكي از حوضچه‌هاي آب و روغن ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز جهت فضاي سبز

كارشناسي ارشد

مريم چهره‌نماي ناصري

 

ü

4

ساخت و اندازه گيري خواص حرارتي نانو سيالات بر پايه نانو لوله هاي كربني و بررسي امكان مدلسازي آنها

دكتري

آمنه آهنگرپور

 

ü

5

ارزيابي ريسكهاي زيست محيطي فعاليتهاي مجتمع شماره 2 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون- اهواز

كارشناسي ارشد

سيده پريسا رودشتي

 

ü

6

تحليل آلودگي و پهنه بندي كيفي خاكهاي پيرامون كارخانه نمكزدائي نفت 3 اهواز از جنبه فلزات سنگين با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي

كارشناسي ارشد

مارال عباسي لركي

ü

 

7

بررسي كارايي تصفيه خانه آب دغاغله و ارائه راهكارهاي اصلاح و ارتقاء بهره وري كيفي آب با رويكرد مديريت زيست محيطي

كارشناسي ارشد

زهرا برهاني

ü

 

8

تدوين برنامه مديريت HSE در مجموعه شماره يك شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با كاربرد برنامه ريزي تحليلي SWOT

كارشناسي ارشد

سميه عماري

ü

 

9

بررسي توزيع و پهنه‌بندي كل هيدروكربن‌هاي نفتي (TPH)و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه اي در خاك منطقه صنعتي 3 نفت و گاز اهواز

كارشناسي ارشد

معصومه حزبه

 

ü

10

ارزيابي ريسك زيست محيطي مجتمع بهره برداري نفت (مطالعه موردي مجتمع بهره برداري نفت شماره 3 كارون اهواز)

كارشناسي ارشد

مهناز سلطاني سولگاني

 

ü

11

مدل سازي شاخص هاي كيفي آلودگي صوتي با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS) در مجتمع صنعتي شماره 2 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

كارشناسي ارشد

فرزانه كرداني

 

ü

12

ارزيابي ريسك زيست محيطي ايستگاه تقويت فشار اهواز 5 به روش هاي JHA و HAZAN

كارشناسي ارشد

صفورا اسمي زاده

 

ü

13

ارزيابي كيفي پروژه هاي پژوهشي با ماهيت زيست محيطي (11 مورد)

كارشناسي ارشد

-

ü

 

فهرست پژوهش هاي انجام شده و تحت اقدام حوزه منابع انسانی/ سال 1392

 

رديف

عنوان پژوهش

وضعيت اقدام

نوع

مشاور صنعتي

تحت اقدام

انجام شده

پروژه پژوهش

پايان نامه تحصيلات تكميلي

1

اثر ويژگيهاي شخصيتي سرپرست بر رفتارهاي ايمني زيردستان با ميانجيگري جو ايمني سازماني و انگيزه ايمني در كاركنان شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

 

t

t

 

كيومرث پورابوالقاسمي

عبدالرحمان نساج

2

جداسازي و شناسايي باكتريهاي تجزيه‌كننده هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه‌اي (PAH) و بررسي ميزان تأثير اين جدايه‌ها در جهت پاكسازي خاكهاي آلوده به نفت شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون

 

t

 

t

 

3

بررسي علل خوردگي لوله‌هاي فولادي (ASTM A106 GRB) كوره‌هاي پيشگرم نفت خام در كارخانجات نمكزدايي بررسي توزيع و پهنه‌بندي كل هيدروكربن‌هاي نفتي (TPH) و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه اي در خاك منطقه صنعتي 3 نفت و گاز اهواز

 

t

 

t

 

4

بررسي امكان استفاده از آب تفكيكي از حوضچه‌هاي آب و روغن ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز جهت فضاي سبز

 

t

t

 

 

5

ساخت و اندازه گيري خواص حرارتي نانو سيالات بر پايه نانو لوله هاي كربني و بررسي امكان مدلسازي آنها

 

t

 

t

 

6

ارزيابي ريسكهاي زيست محيطي فعاليتهاي مجتمع شماره 2 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون- اهواز

 

t

t

 

 

7

تحليل آلودگي و پهنه بندي كيفي خاكهاي پيرامون كارخانه نمكزدائي نفت 3 اهواز از جنبه فلزات سنگين با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي

 

t

 

t

منوچهر حيدري نيا

8

بررسي كارايي تصفيه خانه آب دغاغله و ارائه راهكارهاي اصلاح و ارتقاء بهره وري كيفي آب با رويكرد مديريت زيست محيطي

-

-

-

t

-

9

تدوين برنامه مديريت HSE در مجموعه شماره يك شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با كاربرد برنامه ريزي تحليلي SWOT

 

t

 

t

-

10

11 طرح پژوهشي در دست بررسي با ماهيت زيست محيطي

 

t

 

t

 

11

بررسي توزيع و پهنه‌بندي كل هيدروكربن‌هاي نفتي (TPH)و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چند حلقه اي در خاك منطقه صنعتي 3 نفت و گاز اهواز

t

 

 

t

 

 

 

 

 

 اعضاء كميته:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت سازماني

1

كيومرث پورابوالقاسمي

مدير منابع انساني   (رئيس كميته)

2

 شهاب رضايي

رئيس حقوق كاركنان

3

 احمد شيرالي

رئيس امور كاركنان

4

محسن زرگرمرداي

رئيس آمـوزش

5

 محمود افتخار

آناليست امور اجتماعي و مددكاري

6

عبدالرحمن نساج

رئيس بهبود روابط كار و امور اجتماعي (دبير كميته)


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت بهره برداری نفت و گاز کارون می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8