رئیس نگهداري و تعميرات خطوط لوله

توضيحاتنام و نام خانوادگی: محمد عباسی
میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق شغلی:
  • متصدی انازه گیری مخازن
  • جانشین اپراتور نوبتکار
  • تکنسین ارشد حفاظت خارجی
  • رئیس خدمات چاهها
  • کارشناس مدیریت انرژی
  • رئیس عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله
بازگشت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.1.0.0
V5.1.0.0