مشخصات عمومی
انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری،مخازن استراتژیک،مراقب چاه،مراقب آب،برق وبخار،مکانیک تعمیرات دستگاه ها،کارگرساده و آبدارخانه و تنظیفات وسایر خدمات مربوطه در تاسیسات
مناقصه م ک/99/0001
یک مرحله ای
امور حقوقی و قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/03/19
1399/05/11
1399/05/26
1399/05/27
1400/03/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0