مشخصات عمومی
انجام خدمات مراقب دستگاههای پالایش وتنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع شرکت
مناقصه م ک/99/0002
یک مرحله ای
امور حقوقی و قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/03/26
1399/04/01
1399/05/05
1399/05/06
1400/03/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0