مشخصات عمومی
شیر دروازه ای
مناقصه 9700028-48
دو مرحله ای
تدارکات و امور کالا
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/04/11
1399/05/13
1399/06/23
1399/06/24
1400/04/11
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0