مشخصات عمومی
انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله
مناقصه م ک/99/0004
یک مرحله ای
امور حقوقی و قراردادها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/04/17
1399/05/05
1399/05/19
1399/05/20
1400/04/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0