مشخصات عمومی
شیرکتابی
مناقصه 9600137-48
دو مرحله ای
تدارکات و امور کالا
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/05/04
1399/06/05
1399/07/13
1399/07/14
1400/05/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0