مشخصات عمومی
باتری نیکل کادمیوم
تجدید مناقصه 9700125-48
دو مرحله ای
تدارکات و امور کالا
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/05/14
1399/07/07
1399/08/25
1399/08/26
1400/05/14
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.4.0