رئيس امور حقوقي  originalAttribute= رييس روابط عمومي رييس خدمات رايانه اي مديرعامل رييس امور مهندسي و ساختمان رييس حراست رييس ايمني،بهداشت و محيط زيست رييس دفتر مدير عامل و دبيرخانه رييس تداركات و امور كالا مدير امور فني رييس مهندسي توليد رييس بازرسي فني و خوردگي فلزات رييس برنامه ريزي مدير عمليات رييس بهره برداري رييس نگهداري و تعميرات http://kogpc.nisoc.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=0&Site=kogpc.nisoc&Lang=fa-IR&ItemID=1229&mid=13835 رييس تاسيسات تقويت فشار و تزريق گاز رييس نگهداري و تعميرات خطوط لوله رييس خدمات عمليات كارشناس مديريت انرژي مدير امور مالي رييس بودجه و كنترل هزينه ها متصدي امور اداري و خدمات هماهنگ كننده آموزش هاي فني رييس حسابداري مالي رييس حسابداري صنعتي رييس حسابداري عمومي  originalAttribute= رييس حسابداري كنترل هماهنگ كننده امور اداري،آموزش و خدمات مدير منابع انساني رييس سيستم ها و بهره وري رييس امور كاركنان رييس تامين،تخصيص و برنامه ريزي نيروي انساني رييس آموزش متصدي طرح ها ،مقررات و روش هاي اداري رييس بهبود روابط كار و امور اجتماعي شهدا،جانبازان و ايثار گران مدير خدمات رييس ترابري رييس خدمات مهندسي و بهسازي اماكن وتاسيسات   رييس مخابرات رييس خدمات اداري اجتماعي

گروه دورانV6.0.5.0