حوزه عملیات

a.mogheyat-joghrafiayi.jpg

حوزه عملیات

شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون بزرگترين شركت توليدي تابعه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با توان توليدي بيش از يك ميليون بشكه نفت در روز است.اين شركت از شمال به رامین  (مسجد سليمان) ، از شمال شرقي به نفت سفيد، از شمال غربي به شوش، از جنوب به آبادان و خرمشهر، از جنوب شرقي به شادگان،از جنوب غربي به سوسنگرد و از شرق به شركت بهره برداري نفت و گاز مارون محصور گرديده است. نفت و گاز توليدي شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون از ميدان‌هاي نفتي اهواز با 498 حلقه چاه، منصوري با 106 حلقه چاه، آبتيمور با 51 حلقه چاه، رامين با 9 حلقه چاه استحصال مي گردد.  شركت بهره برداري نفت و گاز كارون مسئوليت سرپرستي و هدايت 7 واحد بهره برداري ،10 واحد نمكزدايي (13 حلقه چاه تزريق پساب)،10 ايستگاه تقويت فشار گاز آسماري و بنگستان،3 كارخانه گاز و گاز مايع،يك پالايشگاه شيرين سازي گاز،يك واحد تلمبه خانه تقويت فشار، 3 دستگاه فرآورش سيار نفت، 1 واحد تصفيه خانه آب و 3 ايستگاه اصلي برق را عهده دار مي‌باشد كه در نوع خود مسئوليتي بزرگ و براي تامين نفت كشورمان حياتي است . كل متراژ خطوط لوله جرياني چاهها (2880 كيلومتر)، خطوط لوله اصلي انتقال نفت، گاز، گازمايع و آب در محدوده جفرافيايي تحت مسئوليت اين شركت حدود 6000 كيلومتر است.


گروه دورانV6.0.5.0