تاسيسات بهره برداري

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون در محدوده تحت نظارت خود داراي 7 واحد بهره برداري نفت و گاز مي باشد كه روزانه بيش از يك ميليون بشكه نفت را فرآورش مي كنند كه در زير به بيان خلاصه اي از وضعيت هر يك از اين واحدها مي پردازيم.

 

 

واحد بهره برداري شماره 1اهواز

 

34.jpg

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز(بخش‌های 5 و 6) و مخازن آسماری و بنگستان منصوری

تاریخ تأسیس:  واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز در سال 1341 در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمـی 600 هـزار بشکه نفت خام در روز (آسماری + بنگستان) راه‌اندازی شد.

ورودی واحد:  نفت ورودی این واحد از تعداد 70 حلقه چاه آسمـاری و 38 حلقـه چاه بنگستان تأمین می‌شود.  میزان نفت آسماری 187 هزار بشکه و نفت بنگستان 51 هزار بشکه در روز می‌باشد.  همچنین روزانه 30 هزار بشکه نفت بنگستان از واحد بهره‌برداری منصوری به این واحد منتقل می‌شود.

محصول تولیدی واحد:  نفت فرآورش شده در این واحد بـه پایانه صادراتی خارگ و پالایشگاه آبادان، گاز تولیدی مرحله اول به NGL 600 و گاز تولیدی مراحل دوم، سوم و چهارم به ایستگاه تقویت فشار گاز شمـاره یک منتقل مـی‌شود.

 

واحد بهره برداري شماره 2 اهواز

 

35.jpg

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز (بخش‌های 2، 3 و 4) و میدان آبتیمور

تاریخ تأسیس:  واحد بهره‌برداری شماره دو اهواز در سال 1342 در 5 کیلومتری شمال شرق شهرستان اهـواز با ظرفیت اسمی 475 هـزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی گردید.  

ورودی واحد:  ظرفیت فعلی این واحد 202 هزار بشکه نفت آسماری و 50 هزار بشکه نفت بنگستان در روز است که از تعـداد 61 حلقـه چـاه آسماری و50 حلقه چاه بنگستان تأمین می‌شود.

محصول تولیدی واحد:  نفت فرآورش شده در این واحد به پایانه صادراتی خارگ و پالایشگاه تهران، گاز مراحل دوم، سوم و چهارم آسماری به واحد تقویت فشار گاز شماره دو، گاز مرحله اول آسماری به NGL 600 و گازهای مراحل اول تا چهارم بنگستان به پالایشگاه شیرین سازی ارسال می‌گردد.

 

واحد بهره برداري شماره 3 اهواز

 

36.jpg

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت‌ خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز (بخش1و2)

تاریخ تأسیس:  واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز در سال 1351 در 20 کیلومتری شمال شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 330 هزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی شد. 

ورودی واحد:  نفت خام ورودی این واحد 144 هزار بشکه از 51 حلقه چاه آسماری و 50 هزار بشکه از
43 حلقه چاه بنگستان در روز تأمین می‌شود. 

محصول تولیدی واحد:  تولید فعلی نفت این واحد حدود 198 هزار بشکه در روز می‌باشد که حدود 147 هزار بشکه نفت آسماری و 51 هزار بشکه نفت بنگستان می‌باشد.  گاز مرحله اول آسماری به کارخانه NGL600 و گاز مراحل دوم، سوم و چهارم نفت آسماری به ایستگاه تقویت فشار گاز شماره سه اهواز منتقل می‌گردد.  گازهای مراحل اول تا چهارم نفت بنگستان غالباً‌ به پروژه آماک ارسال می‌گردد.

 

واحد بهره برداري شماره 4 اهواز

 

39.jpg

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخزن آسماری اهواز (بخش‌های 3،4 و 5)

تاریخ تأسیس:  واحد بهره‌برداری شماره چهار اهواز در سال 1354 در 18 کیلومتری شرق شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 275 هزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی شد. 

ورودی واحد:  نفت خام ورودی این واحد حدود 128 هزار بشکه در روز از تعداد 50 حلقه چاه مخزن آسماری اهواز تأمین می‌شود.

محصول تولیدی واحد:  نفت فرآورش شده این واحد به پایانه‌های صادراتی خارگ و پالایشگاه آبادان انتقال می‌یابد، گاز مرحله اول که در حدود 70 م‌.ف.م‌.ر می‌باشد به کارخانه NGL 600 و گاز مراحل دوم، سوم و چهارم پس از فشار افزایی در ایستگاه تقویت فشار گاز جهت انجام عملیات نم‌زدایی و مایع‌گیری به کارخانه گاز و گاز مایع 800/700 منتقل می‌شود.  تولید فعلی این واحد 127900 بشکه نفت در روز می‌باشد.

 

واحد بهره برداري شماره 5 اهواز

 

40.jpg

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز (بخش 2)

تاریخ تأسیس:  این واحد در سال 1356 در شمال غربی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 175 هزار بشکه نفت در روز راه‌اندازی گردید.

ورودی واحد:  نفت خام ورودی به این واحد حدود 29 هزار بشکه در روز از 34 حلقه چاه می‌باشد که 21 حلقه چاه آن مربوط به نفت آسماری و 13 حلقه چاه دیگر مربوط به نفت بنگستان است.

محصول تولیدی واحد:  واحد بهره‌برداری شماره پنج اهواز چون کارخانه نمکزدایی ندارد نفت چاههای نمکی این واحد به نمکزدایی شماره سه اهواز ارسال که پس از فرآیند نمکزدایی به واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز منتقل و از آنجا به پایانه‌های صادراتی و پالایشگاههای داخلی فرستاده می‌شود.  مقدار نفتی که از اهواز 5 به نمکزدایی 3 منتقل می‌شود 23400 بشکه نفت نمکی آسماری و 13900 بشکه نفت نمکی بنگستان می‌باشد.  تولید فعلی واحد بهره‌برداری شماره پنج اهواز 28500 بشکه نفت در روز می‌باشد.  گاز مرحله اول این واحد به کارخانه NGL 600 و مراحل دوم، سوم و چهارم به ایستگاه تقویت فشار گاز شماره پنج اهواز ارسال می‌شود که پس از فشار افزایی در این ایستگاه جهت انجام عملیات نم‌زدایی و مایع‌گیری به کارخانه گاز و گاز مایع 800/700 انتقال می‌یابد.

 

واحد بهره برداري منصوري

 54.jpg

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان منصوری

تاریخ تأسیس:  واحد بهره‌برداری منصوری در سال 1356 با 37000 متر مربع مساحت در 70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 165 هزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی شد که هم‌اکنون دارای ظرفیت 220 هزار بشکه نفت خام در روز می‌باشد.

ورودی واحد:  نفت خام ورودی این واحد حدود 100 هزار بشکه از تعداد 15 حلقه چاه آسماری و حدود 56 هزار بشکه از 50 حلقه چاه بنگستانی تأمین می‌شود.

محصول تولیدی واحد:  چون این واحد فاقد کارخانه نمکزدایی می‌باشد نفت نمکی آسماری و بنگستان آن به واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز و پس از فرآورش و گاززدایی به نمکزدایی شماره یک اهواز منتقل و مجدداً به واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز بر می‌گردد.  نفت تولیدی این واحد به پایانه‌های صادراتی منتقل و گاز تولیدی نیز جهت انجام عملیات فرآورش به آماک ارسال می‌گردد.  تولید روزانه فعلی واحد عبارتست از 156 هزار بشکه نفت آسماری و بنگستان و 300/38 م.ف.م.ر گاز که به طرح آماک منتقل می‌شود.

 

 

واحد بهره برداري آبتيمور

 55.jpg

 

هدف از تأسیس:  جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از میدان آبتیمور و چاه شماره 2 دارخوین.

تاریخ تأسیس:  واحد بهره‌برداری آبتیمور در سال 1370 با ظرفیت اسمی 55 هزار بشکه نفت خام در روز در 40 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی واحد:  نفت خام ورودی این واحد از تعداد 39 حلقه چاه بنگستانی تأمین می‌گردد.  ظرفیت فعلی این واحد 45 هزار بشکه در روز می‌باشد.

محصول تولیدی واحد:  نفت تولیدی این واحد پس از ارسال به واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز به پالایشگاه تهران و پایانه‌های صادراتی خارگ فرستاده می‌شود.   

 

 

 

 


گروه دورانV6.0.5.0