تأسيسات تقويت فشار و تزريق گاز

تأسيسات تقويت فشار گاز

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون داراي دو بخش آسماري و بنگستان دارای ده ايستگاه تقويت فشار گاز  مي باشد.

 

ايستگاه هاي تقويت فشار گاز آسماري اهواز

این بخش داراي 5 ايستگاه تقويت فشار گاز مي باشد که گازهاي همراه مراحل دوم ، سوم و چهارم واحد هاي بهره برداري همجوار رادريافت نموده و پس از تراكم و یکسان سازی فشارها،در يك تفكيك گر سه فازي   گاز، مايعات گازي و آب را جدا مي نمايند.گاز و مايعات گازي توسط خطوط لوله  جداگانه به كارخانه هاي گاز و گاز مايع شماره 700و 800 ارسال گردیده و آب تولیدی به واحد بهره برداري همجوار هدايت مي شود.

 

ايستگاه تقويت فشار گاز آسماري شماره 1

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری و فشار افزایی گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌بـرداری شماره یک اهواز می‌باشد.

تاریخ تأسیس: این ایستگاه در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز با ظـرفیت اسمی 75 م‌.‌ف‌.‌م‌.‌ر در سال 1355 راه‌اندازی گردید که متأسفانه در سال 1365 در جریـان جنگ تحمیلی بمباران شده و صدمات جدی بر آن وارد شد ولی مجدداً‌در سال 1370 توسط متخصصان ایرانی مورد بازسازی قرار گرفت.  ظرفیت فعلی آن 27 م‌.‌‌ف‌.‌م‌.ر می‌باشد.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌بـرداری شماره یک اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  محصول تولیدی این ایستگاه شامل گاز و مایعات گازی با دو خط لوله مجزا بهترتیب 16ً و 4ً به کارخانه‌های گاز و گاز مایع 800/700 منتقل مـی‌شود.

 

 

 

 

ايستگاه تقويت فشار گاز شماره 2 اهواز

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری و فشار افزایی گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره 2 اهواز و ارسال آن به کارخانجات گاز و گاز مایع 800/700 می‌باشد.

تاریخ تأسیس:  این ایستگاه با ظرفیت اسمی 65 م‌.‌ف‌.‌م.‌ر گاز در سال 1365 در 10 کیلومتری شرق شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره دو اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  محصول تولیدی ایستگاه در حال حاضر 32 م‌.ف‌.‌م‌.‌ر گاز خشک و 1500 بشکه مایعات گازی در روز می‌باشد که به ترتیب توسط دو خط لوله 12 و 4 اینچ به کارخانجات گاز و گاز مایع 700 و 800 ارسال می‌شود.

 

ايستگاه تقويت فشار گاز شماره 3 اهواز

هدف از تأسیس:   هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری و فشارافزایی گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره 3 اهواز و ارسال آن به کارخانه گاز و گاز مایع 800/700 می‌باشد.

تاریخ تأسیس: این ایستگاه در سال 1367 در 7 کیلومتری شمال شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی64 م.‌ف.‌م‌.ر راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه: خوراک ورودی، گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  محصول تولیدی ایستگاه در حال حاضر 5/21 م.‌ف.م.ر گاز خشک و 1200 بشکه مایعات گازی در روز می‌باشد که به ترتیب توسط دو خط لوله 10 و 4 اینچ به کارخانجات گاز و گاز مایع 700 و 800 ارسال می‌شود.

 

 

 

ایستگاه تقویت فشار گاز شماره 4 اهواز

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری و فشار افزایی گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره چهار اهواز و ارسال آن به کارخانجات گاز و گاز مایع 700 و 800 می‌باشد.

تاریخ تأسیس:  این ایستگاه در سال 1368 با ظرفیت اسمی 37/33 م.ف.م.ر گاز خشک در20 کیلومتری شرق شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره چهار اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  محصول تولیدی ایستگاه در حال حاضر -/22 م.ف.م.ر گاز خشک و 1000 بشکه مایعات گازی مي‌باشد که به ترتیب توسط دو خط لوله 12 و 4 اینچ به کارخانجات گاز و گاز مایع 700 و 800 ارسال می‌گردد. لازم به یادآوری است که این ایستگاه نیز در سال 1365 بمباران گردید و خسارات فراوانی به آن وارد شد.

   

ايستگاه تقويت فشار گاز شماره 5 اهواز

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری و فشار افزایی گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره پنج اهواز و ارسال آن به کارخانجات گاز و گاز مایع 700 و 800 می‌باشد

تاریخ تأسیس:  این ایستگاه در سال 1367 با ظرفیت اسمی 30 م‌.ف.‌م.ر گاز خشک در غرب کوی ملت شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای همراه نفت آسماری مراحل دوم، سوم و چهارم از واحد بهره‌برداری شماره پنج اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  تولید فعلی ایستگاه 9 م.ف.م.ر گاز خشک و 380 بشکه مایعات گازی در روز می‌باشد که به ترتیب توسط دو خط لوله 10 و 4 اینچ به کارخانجات گاز و گاز مایع 700 و 800 ارسال می‌گردد.

 

 

ایستگاه تقویت فشار گاز شماره یک بنگستان

 

این بخش بنگستان دارای 5 ايستگاه تقويت فشار گاز می باشد كه وظيفه دریافت گازهای ترش همراه نفت  واحد های بهره برداری همجوار را به عهده دارند.در این ایستگاهها ،گازهای ترش مراحل اول تا چهارم واحدهای بهره برداری همجوار دریافت گردیده و پس از فشار افزایی و یکسان سازی در تفکیک گر نهایی مایع گیری    می گردد و گاز حاصل پس از نمزدایی به واحد شیرین سازی(پالایشگاه گاز کارون) ارسال می گردد.با در مدار قرار گرفتن این ایستگاهها روزانه حدوداً 130 میلیون فوت مکعب گاز استحصال می گرددکه علاوه بر سود و   صرفه اقتصادی ،از لحاظ زیست محیطی نیز فاکتور مهمی محسوب می گردد. 

 

ایستگاه تقویت فشار گاز شماره یک بنگستان

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری، فشار افزایی و نم‌زدایی گازهای ترش همراه نفت مراحل چهارگانه بنگستان از واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز و ارسال به پالایشگاه شیرین‌سازی می‌باشد.

تاریخ تأسیس:  این ایستگاه در سال 1383 با ظرفیت اسمی 3/51 م‌.‌ف‌.‌م‌.ر و ظرفیت موجود 5/28 م‌.ف‌.م‌.‌ر        در 30 کیلومتری شرق شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای ترش همراه نفت بنگستان مراحل چهارگانه از واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  محصول این ایستگاه که گاز خشک می‌باشد به پالایشگاه کارون (G.T.P ) و مایع به واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز ارسال می‌گردد.

 

ایستگاه تقویت فشار گاز شماره 2 بنگستان

 

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس ایستگاه مذکور جمع‌آوری، فشارافزایی و نم‌زدایی گازهای ترش همراه نفت مراحل چهارگانه بنگستان از واحد بهره‌برداری شماره 2 اهواز و ارسال به پالایشگاه شیرین‌سازی می‌باشد.

تاریخ تأسیس:  این ایستگاه در سال 1384 با ظرفیت اسمی 5/41 م‌.‌ف‌.‌م‌.‌ر و ظرفیت فعلـی24 م‌.‌ف.‌م‌.ر در 10 کیلومتری شرق شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای ترش همراه نفت بنگستان مراحل چهارگانه از واحد بهره‌برداری شماره دو اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  محصول ایستگاه که گاز خشک است به پالایشگاه کارون (G.T.P ) ارسال می‌گردد.

 

ایستگاه تقویت فشار گاز شماره 3 بنگستان

 

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری، فشار افزایی و نم‌زدایی گازهای همراه نفت مراحل چهارگانه بنگستان از واحد بهره‌برداری شماره 3 اهواز و ارسال به کارخانه شیرین‌سازی می‌باشد.

تاریخ تأسیس:  این ایستگاه در سال 1384 با ظرفیت اسمی 9/23 م.‌ف.‌م .‌ر و با ظرفیت فعلی
5/12 م.‌ف .‌م.‌ر در 10 کیلومتری شمال غربی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای ترش همراه نفت بنگستان مراحل چهارگانه از واحد بهره‌برداری شماره سه اهواز می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  گاز خشک تولیدی ایستگاه به پالایشگاه شیرین سازی کارون (G.T.P ) ارسال می‌گردد.

 

ایستگاه تقویت فشار گاز منصوری

هدف از تأسیس:  هدف از تأسیس این ایستگاه جمع‌آوری، فشار افزایی و نم‌زدایی گازهای ترش همراه نفت مراحل چهارگانه بنگستان از واحد بهره‌برداری منصوری و ارسال به پالایشگاه شیرین سازی می‌باشد.

تاریخ تأسیس:  این کارخانه در سال 1384 با ظرفیت اسمی 42 م‌.‌ف.م‌.ر و ظرفیت فعلی 25 م.‌ف.‌م.ر گاز خشک در روز در 80 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی ایستگاه:  خوراک ورودی، گازهای ترش همراه نفت بنگستان مراحل چهارگانه از واحد بهره‌برداری منصوری می‌باشد.

محصول تولیدی ایستگاه:  گاز خشک محصول ایستگاه به پالایشگاه شیرین سازی کارون (G.T.P ) ارسال می‌گردد.

 

ایستگاه تقویت فشار گاز آبتیمور

 

این ایستگاه در 19 کیلومتری جنوب غربی شهر اهواز واقع گردیده است و ظرفیت اسمی آن 19 میلیون فوت مکعب گاز در روز می باشد.در تاريخ 04/08/1388 راه اندازي شده است.

ورودي ايستگاه :  گازهاي ترش ناحيه آبتيمور مي باشد كه با افزايشات فشار و نم زدايي از طريق خط لوله به واحد شيرين سازيدر ناحيه كريت كمپ ارسال ميشود.

ظرفيت فعلي 15 ميليون فوت مكعب
گروه دورانV6.0.5.0