تاسيسات نمكزدايي

واحد هاي نمكزدايي از ديگر تأسيسات تحت نظارت شركت بهره برداري نفت و گاز كارون مي باشند. اين واحد ها در سيكل فرآورشي خود نمك موجود در نفت راجدا  كرده و پساب هاي بدست آمده را به چاههاي دفعي و نفت نمكزدايي شده را به مقصد بعدي ارسال مي كنند. شركت بهره برداري نفت و گاز كارون در حال حاضر داراي پنج كارخانه نمكزدايي مي باشد كه نفت هاي نمكي آسماري و بنگستان را نمكزدايي مي كنند.

 

واحد نمكزدايي شماره 1 اهواز

 

هدف از تأسیس:  شیرین سازی نفت نمکی آسماری و بنگستان تولید شده در واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز.

تاریخ تأسیس:  نمکزدایی شماره یک اهواز در سال 1356 در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 220 هزار بشکه نفت (آسماری و بنگستان) در روز راه‌اندازی گردید.

ورودی واحد:  این واحد نفت‌های نمکی 52 حلقه چاه آسماری و 72 حلقه چاه بنگستان را نمکزدایی می‌کند.  همچنین این واحد روزانه 25 هزار بشکه پساب خود را به همراه 34 هزار بشكه پساب نمكزدايي 2 و 4  به 7 حلقه چاه دفعي پساب تزريق می‌نماید.

محصول تولیدی واحد:  ظرفیت فعلی واحد نمکزدایی شماره یک اهواز 110 هزار بشکه نفت آسماری و 130 هزار بشکه نفت بنگستان می‌باشد که جمعاً 240 هزار بشکه نفت نمکی آسماری و بنگستان روزانه در این واحد نمکزدایی می‌شود که پس از فرآیند شیرین‌سازی به واحد بهره‌برداری شماره یک اهواز منتقل می‌گردد.

 

واحد نمكزدايي شماره 2 اهواز

 

هدف از تأسیس:  شیرین سازی نفت نمکی آسماری و بنگستان تولید شده در واحد بهره‌برداری شماره دو اهواز.

 

تاریخ تأسیس:  واحد نمکزدایی شماره دو اهواز در سال 1355 در 7 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 110 هزار بشکه نفت در روز راه‌اندازی شد.

 

ورودی واحد:  این واحد روزانه 84 هزار بشکه نفت‌های نمکی 40 حلقه چاه آسماری و 82هزار بشکه نفت‌های نمکی 91 حلقه چاه بنگستاني را نمکزدایی می‌نماید.

 

محصول تولیدی واحد:  تولید فعلی واحد نمکزدایی شماره دو، 78 هزار بشکه نفت آسماری و 78 هزار بشکه نفت بنگستاني که پس از عملیات شیرین سازی مجدداً به واحد بهره‌برداری شماره دو ارسال می‌گردد.  واحد نمکزدایی شماره دو اهواز روزانه 20 هزار بشکه پساب را جهت تزریق به چاههای دفع پساب‌های صنعتی ارسال می‌کند.

 

واحد نمکزدایی شماره 3 اهواز

 

هدف از تأسیس:  شیرین سازی نفت نمکی آسماری و بنگستان تولید شده در واحد بهره‌برداری شماره سه وپنج و آبتیمور اهواز.

تاریخ تأسیس:  واحد نمکزدایی شماره سه اهواز در سال 1367 در 20 کیلومتری شمال غربی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 110 هزار بشکه در روز راه‌اندازی گردید.

ورودی واحد:  این واحد روزانه 135 هزار بشکه نفت‌های نمکی 64 حلقه چاه آسماری و 42 هزار بشکه نفت‌های نمکی 42 حلقه چاه بنگستان 54 هزار بشکه نفت های نمکی 36 حلقه چاه آبتیمور را نمکزدایی می‌نماید.

محصول تولیدی واحد:  این واحد نمکزدایی در حال حاضر 135 هزار بشکه نفت آسماری و 42 هزار بشکه نفت بنگستان و 54 هزار بشکه نفت آبتیمور را پس از شیرین سازی به واحد بهره‌برداری شماره سه ارسال می‌نماید.  همچنین در حال حاضر روزانه 32000 بشکه پساب خود را به چهار حلقه چاه دفع پساب‌های صنعتی تزريق می‌نماید.

 

 

واحد نمکزدایی شماره 4 اهواز

 

هدف از تأسیس:  شیرین سازی نفت نمکی آسماری تولید شده در واحد بهره‌برداری شماره چهار اهواز.

تاریخ تأسیس:  واحد نمکزدایی شماره چهار اهواز در سال 1365 در 18 کیلومتری شرق شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 55 هزار بشکه در روز راه‌اندازی گردید.

ورودی واحد:  این واحد روزانه 85 هزار بشکه نفت‌های نمکی 44 حلقه چاه آسماری را نمکزدایی می‌کند.

 

محصول تولیدی واحد:  85 هزار بشکه نفت نمکی آسماری پس از فرآیند نمک‌زدایی مجدداً به واحد بهره‌برداری شماره چهار منتقل می‌گردد.  همچنین در حال حاضر 13000 بشکه پساب را جهت تزریق در چاههای دفع پساب‌های صنعتی ارسال می‌نماید

 

واحد نمکزدایی منصوري

 

هدف از تأسیس:  شیرین سازی نفت نمکی آسماری تولید شده در واحد بهره‌برداری منصوري.

تاریخ تأسیس:  واحد نمکزدایی منصوري در سال 1394 در 75 کیلومتری شرق شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 75 هزار بشکه در روز راه‌اندازی گردید.

ورودی واحد:  این واحد روزانه 64 هزار بشکه نفت‌های نمکی 15 حلقه چاه آسماری را نمکزدایی می‌کند.

 

محصول تولیدی واحد:  64 هزار بشکه نفت نمکی آسماری پس از فرآیند نمک‌زدایی  به واحد بهره‌برداری شماره يك منتقل می‌گردد.  همچنین در حال حاضر 2000 بشکه پساب را  به دو حلقه چاههای دفع پساب‌های صنعتی تزريق می‌نماید.


گروه دورانV6.0.5.0