ايمني و محيط زيست

 

فعاليتهاي  ايمني شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

 

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده نفت و گاز تابعه مناطق نفتخيز جنوب به شمار مي رود و ديدگاه ويژه اي به حفظ جان كاركنان، ايمني و تأسيسات و نگهداشت تجهيزات داشته است.  لذا در اين زمينه ها فعاليت هاي ارزشمندي را به اتمام رسانده است كه تمديد گواهينامه OHSASKOO:2008 از شركت IMQ ايتاليا نقطه عطف اين فعاليت ها بوده است. آنچه در زير مي آيد خلاصه فعاليت هاي اداره ايمني بهداشت و محيط زيست اين شركت است.

 

حوزه ايمني:

رديف

حوزه ايمني و آتش نشاني

توضيجات

1

بازرسي از تمام نقاط تحت پوشش

352 مورد

2

صدور مجوز فعاليتهاي سرد و گرم و كار در ارتفاع

گرم: 13009- سرد 1578

3

تهيه گزارش و پيگيري نواقص

1367 مورد

4

شركت در جلسات ايمني كارگاهي

35 مورد

5

برگزاري مانورهاي H.S.E

106 مورد

6

تهيه سندها و خريدهاي عمده و خرد H.S.E

14 مورد MT74- 9 مورد PMR- 165 مورد LP

7

درخواست داروهاي كمك هاي اوليه در حوزه نظارتي

120 مورد

8

تعمير و نظارت بر ادوات اطفاء حريق

483 مورد

9

بررسي حوادث پرسنلي، موتوري

حوادث مهم 6 مورد- جزئي 5 مورد- تصادفات 10 مورد

10

شبه حوادث و تجريه و تحليل حوادث

15 مورد

11

برگزاري جلسات ماهيانه

11 مورد

12

ارزيابي كمي و كيفي مخاطرات

27 مورد

13

ارزيابي و تأييد لوازم حفاظت فردي

50 مورد


 

 

محيط زيست:

 

رديف

حوزه محيط زيست

توضيحات

1

بازرسي زيست محيطي از واحدها و محوطه هاي اطراف چاهها

280مورد

2

نظارت بر اندازه گيري شاخص هاي آب، هوا و خاك

هر سه ماه يكبار

3

همكاري در شناسايي جنبه هاي زيست محيطي

هر سه ماه يكبار

4

بررسي وضعيت پسماندها

در حال پيگيري

5

پيگيري وضعيت حوضچه هاي نمكزدايي و پيت ها

بصورت پروژه و تأمين اعتبار

6

همكاري در اندازه گيري شاخص هاي هواي پاك

هر سه ماه يكبار

7

بررسي فعلي پروژه هاي زيست محيطي

به اصلاحيه پيمانكار رسيد و در حال تأمين اعتبار

 

آموزش:

رديف

حوزه آموزش

توضيحات

1

انجام آموزش هاي حين كار

227 كلاس

2

انجام نيازسنجي آموزشي پرسنل رسمي و اركان ثالث

2 مورد

3

تهيه پوستر، پمفلت و سفير ايمني

2000 بروشور و 60 بنر

 

اموراداري و خدمات:

 

رديف

حوزه اموراداري و خدمات

توضيحات

1

صدور مجوز رانندگان

28 نامه و 91 نفر

2

تأييد البسه و تجهيزات و تحويل به كل كارون

6195

3

انبارداري و صدور بارنامه

668 بارنامه

4

اموراداري پرسنل رسمي و اركان ثالث

روزانه 7 الي 10 مورد

5

تهيه ملزومات اداري و خدماتي H.S.E

دوماه يكبار

 

 

شركت در كميته هاي فرعي و تخصصي- مديريت سبز- نظام مشاركت كيفيت و بهره وري- جلسات ستاد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و كميته هاي ايمني- مواد شيميايي و بهداشت و محيط زيست از ديگر فعاليت هايي است كه در طول سال در جهت ارتقاء ايمني در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون انجام مي گيرد.

  

فعاليت‌هاي زيست محيطي

 آنچه نفت و گاز به همراه خود مي آورد فقط توسعه و پيشرفت نيست بلكه واكنش هاي شيميايي كه از تجزيه مواد در چرخه فرآورش اين دو عنصر حياتي زندگي بشر امروز، صورت مي گيرد باعث مي گردد بعضي از آنها  به محيط اطراف رسوخ پيدا كرده و نظم طبيعي اكوسيستم موجود را بر هم بزند.آلودگي هاي صوتي حاصل كار تجهيزات فرايندي نيز بخش ديگري از آلودگي هاي محيطي هستند كه در اين چرخه ايجاد مي گردد. واقعيت امراين است كه جلوگيري از اين آلودگي ها امكان پذير نيست زيرا آزاد شدن اين مواد نيز جزء جدا نشدني از چرخه فرآورش نفت و گاز مي باشد اما با اندكي توجه و تلاش مي توان ميزان اين آلودگي ها را به حداقل ممكن كاهش داد تا همراه با توسعه و بالندگي محيط زيست سالمي داشته باشيم و اين همان كاري است كه هم اكنون در شركت هاي نفتي كشورمان با جديدت تمام در دست پيگيري و انجام است.شركت بهره برداري نفت و گاز كارون كه توليد بخش عمده اي از نفت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را بر عهده دارد  نيز در همين راستا تا كنون فعاليت هاي عمده اي را به شرح زير به انجام رسانده است. 


1-   خريد و تأمين دستگاه جمع آوري نفت شامل:  (دستگاههاي  SKIMER، بوم و ذخيره نفت) به منظور جمع آوري نشت نفت روي سطح آب رودخانه ها.

2-      كاشت و نگهداري 138 هزار متر مربع فضاي سبز،‌ گلكاري، چمن و 110 هزار عدد نهال در سطح كارخانجات و تأسيسات صنعتي.

3-   راه اندازي تأسيسات طرح آماك شامل ايستگاههاي تقويت فشار گاز بنگستان شماره 1، 2، 3،‌منصوري و پالايشگاه شيرين سازي گاز و انجام تغييرات و اصلاحات در اين تأسيسات و پيشگيري از سوزاندن روزانه 110 ميلون فوت مكعب گاز ترش.

4-      پاكسازي اطراف حوضچه هاي تبخير پساب واحدهاي نمكزدايي شماره 1، 2، 3 و 4 اهواز و بهسازي ديواره آنها.

5-      افزايش ظرفيت تزريق پساب به بيش از60هزار بشكه در روز با احداث برجهاي هيدروژن سولفوره زدا و نصب پمپهاي تزريق.

6-      صرفه جويي در مصرف بنزين خودروهاي عملياتي به ميزان 128 هزار ليتر در سال و كاهش آلودگي حاصله.

7-   بكارگيري دستگاههاي فرآورش سيار نفت (M.O.T) جهت جلوگيري از سوزاندن ساليانه بيش از 100 هزار بشكه نفت در گودالهاي سوخت چاهها.

8-      اجراي پروژه مديريت پسماند مواد جامد در مجتمع صنعتي شماره 3 اهواز در راستاي اجراي قوانين مديريت زيست محيطي.

9-      برگزاري دوره هاي آموزشي زيست محيطي، ايمني و بهداشت حرفه اي در كليه تاسيسات صنعتي نفت و گاز.

10-   انجام بازرسي هاي دوره اي زيست محيطي از كليه تاسيسات صنعتي نفت و گاز.

11-   انجام مانورهاي واكنش در شرايط اضطراري در راستاي رفع آلودگي هاي زيست محيطي.

12-  صرفه جويي در مصرف برق تأسيسات با بهسازي شبكه هاي جديد توزيع برق و استفاده از لامپ كم مصرف به جاي لامپهاي گازي 1500 وات و كاهش مصرف برق بيش از 5/5 ميليون كيلو وات در سال 1387.

13-   اخذ لوح صنعت سبز و لوح صنعت سبز برتر در سالهاي 1381 و 1383.

14-   اخذو حفظ گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه براي كليه تاسيسات صنعتي وغير صنعتي شركت از سال 1382 تاكنون.

15-  تكميل 62 پروژه زيست محيطي در واحدهاي نفت و گاز در سالهاي 1386 و 1387 به منظور زيبا سازي و بهبود شرايط زيست محيطي تأسيسات.

16-   برگزاري 6 جلسه كميته زيست محيطي در سال 1387.

17-   برگزاري 4 جلسه بهداشت صنعتي.

18-   اجراي 28 مانور واكنش در شرايط اضطراري از جمله مقابله با آلودگيهاي زيست محيطي.

19-   كنترل و رفع آلودگي زيست محيطي به تعداد 7 فقره كه بر اثر انتشار گاز و رها شدن نفت به وقوع پيوست.

20-   تأمين 5000 فيلتر مخصوص مبارزه با گرد و غبار جهت كليه كاركنان.

21-   ايجاد فضاي سبز در اطراف واحدهاي نفت و گاز به منظور جلوگيري از ايجاد گرد و غبار.

22-   اندازه گيري عوامل آلاينده در هوا، خاك و آب در سطح شركت.

23-   انجام معاينات ادواري كاركنان مرتبط با مشاغل آلاينده هاي زيست محيطي.

24-   پروژه هاي تحقيقاتي زيست محيطي.

25-   حمايت از بيش از 5 پروژه تحقيقاتي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و دكترا.

26-   حمايت از 3 پروژه تحقيقاتي زيست محيطي با دانشگاه هاي علم و صنعت سهند، تبريز و صنعت نفت

27-   اهداف كلان زيست محيطي:

28-   كاهش ميزان آلودگي ناشي از پساب نمكزدايي ها و رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي.

29-   كاهش ميزان آلودگي خاك، ناشي از فعاليتهاي شركت و رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي.

30-   كاهش ميزان آلودگي هوا، ناشي از فعاليتهاي شركت و رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي.

31-   بهينه سازي مصرف مواد و انرژي.

32. مدیریت پسماند

           پيگيري انجام عايق كاري گودال هاي تبخير واحد هاي نمك زدايي با استفاده از ژئوممبران.

             بازسازي مخازن گراويتي سپريتور واحد هاي نمك زدايي.

           جايگزيني لوله هاي فرسوده خطوط انتقال پساب با لوله هاي كيسينگ و جلوگيري از نشت   آلاينده ها به محيط زيست در اثر سوراخ شدن خطوط قديمي.

              اجرا عمليات خط لوله غير فلزي زيرزميني جايگزين خط فلزي قديم به منظور جلوگيري نشت پساب هاي آلاينده به محيط زيست.

                  بهسازي و پاكسازي زمين هاي اطراف واحد هاي نمك زدايي از مواد آلاينده زيست محيطي.


 

 


گروه دورانV6.0.5.0