مدیر امور فني    

1-  نام و نام خانوادگي:  محمد رحيمي قشقايي

2-  سمت سازمانی : مدير امور فني/ نايب رئيس هيأت مديره

3-   تاریخ و محل تولد:  5/4/1346 -- اهواز

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته‌و‌گرایش): ‌ليسانس / ‌مهندسي‌ عمليات ‌صنايع ‌پتروشمي

5-  دانشگاه محل تحصيل:  دانشگاه صنعت نفت

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

#  مدير امور فني                                      از سال  93  تا سال كنون..
# رئيس مهندسي بهره برداري                      از سال  90  تا سال 93
# سرپرست پروژه مهندسي بهره برداري           از سال  84  تا سال  90
#  مهندس ارشد بهره برداري                       از سال  78  تا سال  84
# مهندس بهره برداري                               از سال  75  تا سال  78


            تلفن:   67268  و   67068    /  دورنگار: 32249812