رئیس خدمات عمليات    

1-  نام و نام خانوادگي: عبداله عزيزي 

2-  سمت سازمانی : رئيس خدمات عمليات/ نماينده مديريت در سيستم ايمني و بهداشت حرفه اي/ عضو كميته تخصصي ايمني و بهداشت حرفه اي

3-   تاریخ و محل تولد:1344 مسجدسليمان

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ):ليسانس مديريت صنعتي

5-  دانشگاه محل تحصيل:اميديه

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

#  مسئول حسابداري نفت و گاز از سال 84 تا سال 86
# رئيس محاسبات نفت وگاز و كنترل عمليات از سال 86 تا سال 89
#
مسئول خدمات چاهها از سال 89 تا سال 92
 # رئيس خدمات چاه ها و تاسيسات از سال 92 تا سال 93
 # رئيس خدمات عمليات
 از سال93 تا سال  هم اكنون


تلفن:77422