رييس تامين،تخصيص و برنامه ريزي نيروي انساني    1-  نام و نام خانوادگي:  عبدالرحمان نساج

2-  سمت سازمانی :  رئیس سیستم ها و بهره وری

3-   تاریخ و محل تولد:  17/03/1349

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ):  فوق لیسانس روانشناسی عمومی

5-  دانشگاه محل تحصيل:  دانشگاه آزاد اهواز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

# رئیس سیستم ها و بهره وری                                        از سال 1394 تاکنون
# نماینده مدیر عامل در سیستم یکپارچه مدیریت                از سال 1392 تاکنون
#
  دبیر نظام خلاقیت و پیشنهادات                                    از سال 1394 تاکنون
# هماهنگ کننده پژوهشی سازمان                                    از سال 1387 تاکنون
# رئیس بهبود روابط کار و امور اجتماعی                           
از سال 1386 تاسال 1394


              تلفن:  34177236 / دورنگار:  32251094