رييس حراست

1-  نام و نام خانوادگي:  اسماعیل کشاورزی

2-  سمت سازمانی :  رئیس حراست

3-   تاریخ و محل تولد:  29/04/1346

4-  مدرك تحصيلي:  فوق لیسانس مهندسی عمران/ فوق لیسانس مدیریت اجرائی

5-  دانشگاه محل تحصيل:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر:

# رئیس حفاظت فیزیک حراست شرکت کارون                           از سال 93 تاسال95
# رئیس حرسات ناحیه 2 شرکت کارون                                     از سال 92 تاسال93
# رئیس حفاظت فیزیکی حراست مارون                                     از سال 82 تاسال85
# رئیس حراست ناحیه 2 شرکت کارون                                      از سال 85 تاسال92
# جانشین بازرسی و نظارت حراست مناطق نفتخیز جنوب              از سال 80 تاسال82


              تلفن:  06134122478 / دورنگار:  06132263074

امتیاز :  ۳.۸۸ |  مجموع :  ۸

برچسب ها
    V6.0.5.0