رييس مهندسي توليد

1-  نام و نام خانوادگي:     غلامرضا مفيدي

2-  سمت سازمانی :        رئيس مهندسي توليد

3-   تاریخ تولد:                1347

4-  مدرك تحصيلي :  كارشناسي  مهندسي شيمي / كارشناسي ارشد مهندسي نفت

5-  مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

   رئيس مهندسي توليد                                     از سال  1390  تاكنون

6-              تلفن:   67077
8- دورنگار
: 32251090

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0