مدیر عمليات

نام نام خانوادگي: وحید زارع

 

تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی برق کنترل
سوابق شغلي:
سرپرست تعمیرات ابزار دقیق مدیریت تولید مناطق خشکی
مهندس تعمیرات ابزار دقیق شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مهندس ارشد تعمیرات ابزار دقیق شرکت پایانه های صادراتی مواد نفتی
رئیس تعمیرات ابزار دقیق شرکت پایانه های صادراتی مواد نفتی
کارشناس ابزار دقیق شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
کارشناس ارشد تعمیرات ابزار دقیق شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
رئیس خدمات مهندسی نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0