رئیس نگهداري و تعميرات خطوط لولهنام و نام خانوادگی: محمد عباسی
میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق شغلی:
  • متصدی انازه گیری مخازن
  • جانشین اپراتور نوبتکار
  • تکنسین ارشد حفاظت خارجی
  • رئیس خدمات چاهها
  • کارشناس مدیریت انرژی
  • رئیس عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط لوله
امتیاز :  ۴.۲۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    V6.0.5.0