سرپرست حسابداري مالي


نام و نام خانوادگي

یوسف مکارم

 تحصيلات :

ليسانس حسابداري

سوابق شغلي

1-مراقب دستگاه بهره برداری

2-کارمند کنترل و هماهنگی مناطق نفتخیز

3-بایگان ارشد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

4-
حسایدار حقوق و دستمزد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

5-آنالیست بودجه و کنترل هزینه شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

6-متصدی موازنه و تلفیق حسابها و تهیه مسئول سندرسی شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

7-مسئول سندرسی شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

8-سرپرست حسابداری مالی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0