رييس حسابداري كنترل


نام و نام خانوادگي :محمد حسين زارع پور   

تحصيلات:ليسانس-حسابداري

سوابق شغلي:

كارمند حسابداري پرداخت ها اداره مركزي اهواز 

حسابدار اداره مركزي اهواز
حسابدار حسابداري حقوق اداره مركزي اهواز 
حسابدار ارشد حسابداري دستمزد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
حسابدار ارشدحقوق و دستمزد شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
رييس حسابداري كنترل شركت بهره برداري نفت و گاز كارون  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0