مدیریت منابع انساني

1-  نام و نام خانوادگي:  احمد شیرالی

2-  سمت سازمانی : مدیریت منابع انسانی

3-   تاریخ و محل تولد: 1343/04/10 رامهرمز

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): کارشناس مدیریت دولتی / کارشناس ارشد منابع انسانی

5-  دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

# اپراتور نوبتکار تقویت فشار گاز -12/09/1376
# مسئول اموراداری -01/04/1379
#
  سرپرست اموراداری کارمندان -05/03/1383
#
رئیس وام، مزایا و بازنشستگی -19/01/1388
#
رئیس امور کارکنان -14/06/1389

       تلفن:  67015      دورنگار: 32249816-061

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0