رييس امور كاركنان


 

 

1-  نام و نام خانوادگي: 

2-  سمت سازمانی :  رئیس امور کارکنان

3-   تاریخ و محل تولد:  10/04/1343

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ):  لیسانس مدیریت دولتی

5-  دانشگاه محل تحصيل:  دانشگاه آزاد شوشتر

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

# مسئول امور اداری تقویت فشار گاز                            از سال 79 تاسال83
#
سرپرست امور اداری کارمندان                                 از سال 83 تاسال86
#
مسئول امور اداری کارکنان                                                 از سال 86 تاسال88
#
رئیس وام مزایا و بازنشستگی                                   از سال 88 تاسال89
#
رئیس امور کارکنان                                                از سال 89 تاکنون


             تلفن:  06134167617    دورنگار:  06132251965 


 

    
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0