رييس سیستم ها و بهره وری


نام و نام خانوادگی: مهران همت پور
میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت برنامه ریزی
سوابق شغلی:
  • مسئول آمار و گزارشات
  • سردبیر گزارشات ادواری
  • آنالیست بهبود روابط کار
  • رئیس امور اداری کارکنان
  • آنالیست ارشد کاریابی و نقل انتقالات
  • کارشناس مهندسی سیستم ها
  • کارشناس ارشد سیستم ها و بهره وری
  • رئیس تامین و تخصیص و برنامه ریزی
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0