رييس بهبود روابط كار و امور اجتماعي
1-  نام و نام خانوادگي:  محمود افتخار

2-  سمت سازمانی : رئیس بهبود روابط کارو امور اجتماعی

3-   تاریخ و محل تولد:  رامهرمز

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): لیسانس روانشناسی صنعتی و سازمانی

5-  دانشگاه محل تحصيل:  شهید چمران اهواز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

#     رئیس بهبود روابط کار و امور اجتماعی     از سال 1393 تا کنون
#     آنالیست ارشد روابط کار                        از سال 1392 تا سال 1393
#    آنالیست امور اجتماعی . مددکاری
       از سال 1386 تا سال 1392
#    مکانیک ابزار دقیق 2                            از سال 1371 تا سال 1386

             تلفن:       77606-77075 /   دورنگار:       32251091   

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0