رئیس حسابداری صنعتی


1-  نام و نام خانوادگي:  ناصر نجفی

2-  سمت سازمانی : رئیس حسابداری صنعتی و سندرسی

3-   تاریخ و محل تولد: 5/03/1348

4-  مسئولیت در هیأت مدیره : -

5-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): کارشناسی ارشد حسابداری

6-  دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان

7-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

1- رئیس حسابداری صنعتی امور مالی شرکت کارون   از سال 1394 تاکنون
2- رئیس اداره تدارکات و امورکالای مسجدسلیمان از سال 1390 تا سال 1392
3-
 رئیس اداره خدمات اداری/اجتماعی مسجدسلیمان از سال 1389 تا سال 1390
4-
رئیس حسابداری عمومی مسجدسلیمان از سال 1387 تا سال 1389
5-
مسئول سندرسی امور مالی مسجدسلیمان از سال 1385 تا سال1387

تلفن:  شرکتی 77568


امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0