مدير خدمات


1-  نام و نام خانوادگي:  سیامک نریمیسا

2-  سمت سازمانی :  مدیر خدمات /  عضو علی البدل هیأت مدیره

3-   تاریخ و محل تولد:  17/01/1345- امیدیه

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): فوق لیسانس مدیریت دولتی

5-  دانشگاه محل تحصيل:  دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) : 

#  کارشناس مطالعات اداری                 از سال1381 تا سال 1383
#    آنالیست اموراجتماعی و مددکاری     از سال 1381 تا سال1381
#
  رئیس امورکارکنان  توربین            از سال 1383تا سال 1386
#
    رئیس امورکارکنان                         از سال 1386 تا سال1389
#
    مدیرخدمات                            از سال1389  تاکنون


            تلفن: شرکتی : 67615    دورنگار:  32251960 - 061

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0